Management

 • mainusch christoph

  Ch. Mainusch

  Jednatel a generální ředitel

  Ch. Mainusch se stal generálním ředitelem skupiny Nova v září 2013. Současně zastává spolu s M. Del Nin pozici generálního ředitele společnosti Central European Media Enterprises (CME). Mainusch působil přes 16 let na pozici CEO v několika mediálních společnostech (Alpha Media Group v Řecku, RTL Televizija v Chorvatsku, ACS Media GmbH). Před tím pracoval jako poradce prezidenta v Turner Broadcasting International a jako člen řídícího výboru RTL Group.

 • brachtlova klara

  K. Brachtlová

  Jednatelka a finanční ředitelka

  K. Brachtlová působí v sekci financí skupiny Nova od roku 2007. Zastávala postupně pozice v oblasti reportingu, finančního plánování a analýz a od roku 2012 byla zástupcem finančního ředitele. Od února 2014 působí v pozici finančního ředitele a je zodpovědná za účetnictví, statutární i skupinový reporting, rozpočty, analýzy a finanční řízení společnosti včetně cashflow. Je absolventkou Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě praxe získané v rámci významné konzultační firmy má i zkušenosti z obdobné pozice v mezinárodní společnosti.

 • vlcek jan

  J. Vlček

  Jednatel a obchodní ředitel

  Je zodpovědný za prodej reklamního času, sponzorování pořadů a dalších forem reklamy na všech televizních a internetových kanálech, které jsou vlastněny nebo zastupovány společností TV Nova. Provádí a zajišťuje cross-selling veškerých médií společnosti, spolupracuje s mediálními agenturami. Do TV Nova přišel Vlček v říjnu 2011 z postu Managing Directora společnosti BigMedia, dříve působil deset let ve společnostech skupiny WPP, například v MindShare či v pražské a moskevské pobočce JWT.

 • ruzek alex

  A. Ruzek

  Ředitelka sekce programu

  Pro skupinu CME začala pracovat v roce 2005 v Londýně jako manažerka v oblasti finančního plánování a analýz. Od května 2009 zastávala pozici ředitelky české mutace mezinárodní televize MTV. Od prosince 2010 vykonává funkci ředitelky televizních kanálů a programu. Sestavuje vysílací schéma TV Nova, vytváří programovou strategii v oblasti přípravy a tvorby vysílacího schématu, koordinuje proces vysílání, zodpovídá za tuzemské a zahraniční akvizice a archivaci pořadů. Je absolventkou Princeton University oboru ekonomie, dříve pracovala pro newyorské společnosti Credit Suisse First Boston a Tailwind Capital Partners zabývající se investičními příležitostmi v mediálním průmyslu.

 • houska kamil

  K. Houska

  Ředitel zpravodajství

  K. Houska pracuje v TV Nova od roku 2003. Do pozice ředitele sekce zpravodajství a publicistiky nastoupil v dubnu 2017. Před tím působil přes šest let na pozici šéfredaktora zpravodajství a publicistiky. Novinařině se věnuje už od školy. V TV Nova prošel také pozicí šéfeditora zpravodajství a přes 5 let působil jako reportér věnující se především zpravodajství z domácí politiky. Před nástupem do TV Nova pracoval jako reportér v deníku Právo.

 • zaruba alan

  A. Záruba

  Kreativní ředitel

  A. Záruba je zodpovědný za vedení kreativního oddělení skupiny Nova a realizaci projektů vizuální podoby nových televizních pořadů, self promotion a image kampaní. Má téměř 25 let zkušeností z oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Věnuje se rovněž TV grafice, typografii, odborné pedagogické, publikační, kurátorské a nakladatelské činnosti. V oblasti médií působí od roku 2006, nejdříve jako vedoucí designér ve veřejnoprávní televizi, po té jako Art Director zpravodajství a od roku 2014 jako kreativní ředitel skupiny Nova. Zde řídil v uplynulých letech projekty kompletní vizuální proměny Televizních novin a dalších publicistických pořadů, sportovních stanic Nova Sport, rebrandingu staniční grafiky a digitálních platforem. Z pozice supervizora kreativy vede vybrané projekty redesignu TV stanic, digitální komunikace, zpravodajství a publicistiky i v dalších zemích skupiny CME.

 • kral petr 180x225 px-2

  P. Král

  Ředitel sekce nových médií a diverzifikace

  P. Král působí na televizi Nova od konce roku 2018. Je zodpovědný za rozvoj internetových a speciálních projektů. Před tím pracoval osm let v Seznamu, kde měl z pozice produktového ředitele a člena představenstva na starost strategii všech produktů a služeb.

 • kral petr 180x225 px-2

  S. Veselý

  Ředitel sekce IT

  S. Veselý působí na TV Nova od září 2018 a je zodpovědný za sekci IT. Má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje software a řízení IT. Působil deset let ve Švýcarsku, kde pracoval pro World Health Organization a společnost Nestlé. Od roku 2008 působí v Praze. Postupně prošel manažerskými pozicemi v telekomunikačním a finančním sektoru. Je absolventem oboru Softwarové inženýrství a výpočetní technika na STU Bratislava.

 • sucha anna

  A. Ševerová

  Ředitelka korporátní komunikace

  A. Ševerová působí na televizi Nova od roku 2013. Ve své pozici je zodpovědná za PR a externí komunikaci celé skupiny. Do televize přišla z agentury Ogilvy PR, kde přes 6 let zajišťovala komunikaci pro řadu mezinárodních společností a organizovala několik odborných projektů. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.

 • jirkovska radmila

  R. Pinkavová - Jirkovská

  Ředitelka sekce řízení lidských zdrojů

  Zodpovídá za řízení lidských zdrojů v oblasti náboru nových zaměstnanců, vzdělávání, rozvoje a hodnocení, odměňování a zaměstnaneckých programů a výhod. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pro TV Nova pracuje v různých manažerských pozicích od roku 2001.

 • hasmanova monika

  M. Hasmanová

  Ředitelka sekce výroby

  M. Hasmanová zastává od července 2015 pozici ředitelky zodpovědné za výrobu dlouhodobých pořadů televize Nova, seriálů Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2. Pro skupinu Nova pracuje od roku 2005, kdy se podílela na úspěšném startu seriálu Ulice. Od roku 2007 vede tým Ulice jako výkonná producentka a spolupracuje na dalších úspěšných projektech. Má za sebou více než pětadvacet let zkušeností z oblasti televizní produkce a nezávislých produkčních společností..

 • bernd alexa

  B. Alexa

  Ředitel sekce výroby

  B. Alexa zastává od července 2015 pozici ředitele sekce výroby se zodpovědností za ostatní pořady televize Nova a za jednání s externími produkčními společnostmi. Kariéru v oblasti médií zahájil jako rozhlasový moderátor a vedoucí programu v několika rozhlasových stanicích. V roce 1992 se stal generálním ředitelem německé produkční společnosti, kde působil až do svého nástupu do skupiny Nova v březnu 2014. V mediálním průmyslu pracuje přes třicet let. Na Mnichovské univerzitě studoval obor sociologie a ekonomie.

 • uher josef

  J. Uher

  Technický ředitel

  Zodpovídá za rozvoj technologií pro zajištění výroby a vysílání TV programu a jejich provázání s internetovými aktivitami, za organizaci nákupu a implementaci těchto technologií a zabezpečení servisní podpory. Podílí se na strategií přechodu vysílání z DVB-T na DVB-T2, na rozvoji vysílání v ostatních platformách se zaměřením na vysílání v HD kvalitě a dále na rozvoji internetového vysílání. Je absolventem ČVUT v Praze a pro TV Nova pracuje od roku 1995.

 • peichl stepan 180x225 px-3

  Š. Peichl

  Ředitel právní sekce

  Š. Peichl působí v TV Nova od roku 2008. Odpovídá za právní a regulatorní záležitosti společnosti a reprezentuje společnost v orgánech oborových asociací – představenstvo AKTV, dozorčí rada ATO, komise pro samoregulaci obsahu SPIR, arbitrážní komise RPR. Před příchodem do TV Nova pracoval v mezinárodní advokátní kanceláři. Je absolventem Karlovy univerzity – 1. lékařské a právnické fakulty.

 • mainusch christoph

  Ch. Mainusch

  Executive Director & CEO

  Ch. Mainusch became CEO of Nova Group in September 2013. He is also responsible for managing Central European Media Enterprises (CME) as its Co-Chief Executive Officer. Mainusch has had over 16 years of experience serving as CEO for several media companies (Alpha Media Group in Greece, RTL Televizija in Croatia, ACS Media GmbH). Previously, he worked as an advisor to the President of Turner Broadcasting International and was a member of the Operational Management Committee of the RTL Group.

 • brachtlova klara

  K. Brachtlová

  Executive Director & CFO

  K. Brachtlová has been working in the finance department of Nova Group since 2007. During that time she was working on positions in the Reporting, Financial planning and analysis and since 2012 as Deputy CFO. Starting from February 2014, she held the position of Finance Director and Deputy CFO and has responsibility for accounting, statutory and group reporting, budgets, analysis and financial management of the company including cashflow monitoring. She graduated from the Faculty of Business Administration at the University of Economics in Prague. Except for experience she gained working for a big international consultancy firm, she also worked on a similar position in an international company.

 • vlcek jan

  J. Vlček

  Executive Director & Sales Director

  J. Vlček is in charge of selling advertising time, program sponsoring and other forms of advertising across all television and Internet channels owned or represented by TV Nova. He organizes and conducts the cross-selling of all of the company’s media and interfaces with media agencies. Vlček came to TV Nova in October 2011 from BigMedia where he worked as the Managing Director; prior to that he had worked with WPP Group companies for ten years, including at MindShare and at the Prague and Moscow offices of JWT.

 • ruzek alex

  A. Ruzek

  Programming Director

  She started working for CME in 2005 in London, as a manager in the area of financial planning and analysis. From May 2009, she held the position of director of the Czech version of MTV international. Since December 2010, she has held the position of director of TV Channels and Programming. She compiles the TV Nova broadcasting schedule, creates a programming strategy for preparing and producing the broadcasting schedule, and coordinates the broadcasting process. She is responsible for national as well as foreign acquisitions and programme archiving. She graduated from Princeton University, majoring in economics; in the past, she worked for the New York companies Credit Suisse First Boston and Tailwind Capital Partners, which deal with investment opportunities in the media industry.

 • houska kamil

  K. Houska

  Head of News

  K. Houska has been working at TV Nova since 2003. He was appointed the Head of the News and Commentaries Section in April 2017. Prior to that, he had worked as the editor-in-chief of the News and Commentaries Section for over six years. He has been a journalist since completing his studies. At TV Nova, he was also the editor-in-chief of the News Section and worked as a reporter focusing primarily on the domestic politics for more than five years. Prior to joining TV Nova, K. Houska worked as a reporter at the Právo daily.

 • zaruba alan

  A. Záruba

  Creative Director

  A. Záruba is responsible for managing Nova Group’s creative department and for executing projects concerning the visual appearance of new television shows, self-promotion, and image of campaigns. He has nearly 25 years of experience in graphic design and visual communication. His activities include TV graphics, typography, teaching, publishing, self-publishing, and curatorship. He has been working in media since 2006, initially as the senior designer in public television, and then as the art director of news reporting and, since 2014, as creative director at Nova Group. In the past few years, he has managed projects involving the complete visual transformation of TV News and public affairs shows, and of the Nova Sport sports channels, and the rebranding of Nova Group stations’ graphics and digital platforms. In his position as creative supervisor, he also manages selected projects for the redesign of TV stations, digital communications, and news reporting and current affairs in other countries in which CME Group operates.

 • kral petr 180x225 px-2

  P. Král

  New Media and Diversification Section director

  P. Král has been working at TV Nova since the end of 2018. He is in charge of developing Internet and special projects. Previously, he worked at Seznam for eight years and was responsible for the strategy for all products and services as the Product Director and member of the Board.

 • kral petr 180x225 px-2

  S. Veselý

  IT Director

  S. Veselý has been working with TV Nova since September 2018 and is in charge of the IT Section. He has many years of experience in software development and IT management. He worked with the World Health Organization and Nestlé in Switzerland for ten years. He has been working in Prague since 2008. Over time, he has held various managerial positions in the telecommunications and financial sectors. He is a Software Engineering and Computing graduate from the Slovak University of Technology in Bratislava.

 • sucha anna

  A. Ševerová

  Corporate Communication Director

  A. Ševerová has been working at TV Nova since 2013. In her position, she is responsible for the PR and external communication of the entire group. She came to the broadcaster from Ogilvy PR where she was in charge of communication for a number of international companies for more than six years and organized several specialized projects. She is a graduate of the University of Economics in Prague.

 • jirkovska radmila

  R. Pinkavová – Jirkovská

  Director of the Human Resources Management Division

  She is responsible for the management of human resources with regard to hiring new employees, training, development and evaluation, remuneration, and programmes and benefits for employees. She is also responsible for occupational health and safety. She has worked for TV Nova in various managerial positions since 2001.

 • hasmanova monika

  M. Hasmanová

  Co-Head of Production

  Since July 2015, M. Hasmanová has held the post of Co-Head of Production in charge of long-running series Ulice and Ordinace v růžové zahradě 2 on TV Nova. She has worked for Nova Group since 2005, when she participated in the successful launch of the Ulice series. Since 2007, she has led the Ulice series team as executive producer and has cooperated on other successful projects. She has more than twenty-five years' experience in the field of television production and also in independent production companies.

 • bernd alexa

  B. Alexa

  Co-Head of Production

  Since July 2015, B. Alexa has held the post of Co-Head of Production in charge of other TV Nova shows, and he is responsible for negotiating with external production companies. He began his career in the media field as a radio presenter and the head of program scheduling for a number of radio stations. In 1992, he became the general director of a German production company, where he worked until he started at Nova Group, in March 2014. He has worked in the media industry for more than thirty years. He studied sociology and economics at the University of Munich.

 • uher josef

  J. Uher

  Chief Technical Officer

  J. Uher is responsible for the development of the equipment required for producing and broadcasting the content of TV programs and its interconnection with online activities, for organizing the procurement and implementation of such technologies and for service support. He participates in the strategy for switching from DVB-T to DVB-T2 broadcasting, in the development of broadcasting via various platforms with focus on broadcasting in HD definition of picture and further in the development of online broadcasting. He graduated from Czech Technical university in Prague and has been working for TV Nova since 1995.

 • peichl stepan 180x225 px-3

  Š. Peichl

  General Counsel

  Š. Peichl has been with TV Nova since 2008. He is responsible for legal and regulatory affairs and represents the company in bodies of trade associations: on the Board of Directors of The Association of Commercial Television (AKTV), the Supervisory Board of the Association of TV Organizations, the Self-regulatory Committee of the Association for Internet Development (SPIR), and the Arbitration Committee of the Advertising Standards Council (RPR). Before joining TV Nova, he worked in an international law firm. He graduated from Charles University’s First Faculty of Medicine and Faculty of Law.